Dokumentasjon, Evaluering og Vurdering

Det er viktig at barnehagen dokumenterer og evaluerer arbeidet som blir gjennomført for å sikre at tilbudet er i tråd med Rammeplanen og barnehagens årsplan.  Det er også viktig å kartlegge hva barnehagen er god på og hvordan tilbudet kan bli bedre. Personalet evaluerer arbeidet gjennom personalets møtevirksomhet samt møter med foreldrene.  Foreldre gis mulighet til å gi tilbakemeldinger på barnehagens tilbud slik at deres meninger blir tatt hensyn til i evalueringsarbeidet.

I tillegg bruker Villekulla flere kartleggingsverktøy for å dokumentere barnets utvikling.  Kartlegging brukes i forbindelse med foreldresamtaler og samarbeid med hjelpinstanser utenfor barnehagen dersom barnet har behov for ekstra støtte.