Ansatte

Barnehagen er opptatt av å legge til rette for motiverte og engasjerte medarbeidere som trives og synes det er gøy å gå på jobb. Vi mener et godt personalsamarbeid er en grunnleggende forutsetning for å kunne utvikle et godt samarbeid med foreldre og et godt følelsesmessig klima i barnehagen. Godt samarbeid er også viktig for å kunne utnytte menneskelige og materielle ressurser på best mulig måte, men også for å klargjøre ansvar og arbeidsfordeling.

 

Avdelingslederne er ansvarlige for planlegging og gjennomføring av det pedagogiske arbeidet på avdelingen i tråd med Montessoripedagogikken og Rammeplanen. Kartlegging og oppfølging av barnets utvikling samt kommunikasjon med foreldrene angående barnets utvikling gjøres av avdelingslederen. Både pedagoger og assistenter skal føle seg delaktige i det pedagogiske arbeidet med barna. Det er meget viktig at assistentene får utviklende og stimulerende ansvarsoppgaver ved f.eks planlegging og gjennomføring av tema arbeid.

 

Barnehagen legger til rette for både kurs og videreutdanning av de ansatte for å kunne heve personalets kompetanse.  Vi gir etter avtale bidrag til kurs og seminarer i Montessoripedagogikk.  I den utstrekning det er mulig gir vi de ansatte mulighet til å delta på forskjellige kurs som arrangeres i nærmiljøet.  På personalmøter blir temaer som er relevante for arbeid i barnehagen presentert og diskutert med personalet. Vi gjennomfører månedlige personalmøter og tilbyr årlig medarbeider samtaler. Barnehagen inviterer til sosiale sammenkomster for å bidra til et godt arbeidsmiljø.