Mål for Villekulla

 

 

Montessoribarnehagens overordnede mål/visjon eller ledestjerne for barna i barnehagen, kan sammenfattes i:

Trygghet og Omsorg 

Respekt og Utfordring

Trivsel og Glede 

Trygghet

Å føle seg trygg i barnehagen er en forutsetning for at barn skal trives og lykkes med både lek og læring.  Trygge barn viser mye glede i hverdagen og takler utfordringer ofte på en god måte.  Gode relasjoner mellom voksne og barn og innad i barnegruppen bidrar positivt til barnets følelse av trygghet og danner grunnlaget for et godt læringsmiljø. Personalet bruker mye tid til å bli kjent med hvert enkelt barn.  De jobber aktivt for å lese barnets signaler og responderer i tråd med dette.   De er åpne og mottagelige overfor barna og ser deres behov og ønsker. Dette skjer bl.a. ved observasjon og ved utnyttelse av de voksnes kunnskap om og erfaring fra arbeid med barn.

I Villekulla setter vi stort fokus på at barnet skal føle seg trygg med hele miljøet – mennesker, store og små, og rom, både inne og ute.  Faste rutiner, forutsigbare dager og orden i miljøet står sentralt i Montessoripedagogikken og bidrar til barnets trygghet.  For å kunne holde orden og oversikt i hverdagslivet gjentar dagsrytmen seg i fast rekkefølge hver dag. Tryggheten blir også ivaretatt av den orden som avdelingens innemiljø innebærer. Alt har sin faste plass i rommet. Dette gjør at barna lettere kan orientere seg i omgivelsene. Når omgivelsene endrer seg lite, kan barna bruke energien sin på andre områder. Vi har ikke mange regler, men de reglene vi har - de gjelder til enhver tid. Dette betyr at barna alltid vet hva de har å rette seg etter. Kjente grenser gir trygghet, da barna vet hvilke rammer de kan bevege seg innenfor.

Omsorg

Omsorg er en viktig del av det uformelle samspillet i barnehagen. Omsorg forbindes med evne til godhet, hengivenhet, innlevelse, nærhet, oppmerksomhet, tålmodighet, varme og ømhet.  Barnet skal oppleve at deres behov blir møtt av tilstedeværende voksne som kjenner dem godt.

RESPEKT OG UTFORDRING

Selvtillit og Respekt

For å kunne vise respekt for andre må man ha en erfaring - barn kan ikke vise respekt for andre uten selv å ha blitt møtt med respekt.  Personalet i Villekulla skal vise respekt for barnets unik karakter, for dets sterke og svake sider.  De skal behandle barna i barnehagen som likeverdige subjekter med egne meninger og tanker som har verdi og som blir tatt på alvor. 

Personalet lærer barn å vise respekt for andre og å se på andres positive egenskaper ved å være gode rollemodeller.  Respekt for omgivelsene må også læres. Vi legger vekt på at omgivelsene skal være attraktive. Vi må ta vare på omgivelsene - materiell, planter, og ikke minst hverandre.  Vi går inne slik at vi ikke ødelegger andres arbeid eller skaper uro på avdelingen.  Vi bruker tilpassede stemmer for å ikke forstyrre andre som konsentrerer seg.  Vi bærer en ting om gangen slik at barn mestrer å flytte på og håndtere materiell uten å miste gjenstander på gulvet (det å knuse eller søle noe kan skape en følelse av å mislykkes og vi bruker mye tid til å lære barna hvordan ting skal bæres). Vi rydder etter oss og passer på at materiell er klare for bruk slik at nestemann kan finne aktiviteter på riktig plass i attraktiv tilstand. Redskaper er tilgjengelig for at barn kan gjøre dette på egen hånd, noe som bidrar positivt til mestringsfølelsen, selvtillit og selvrespekt.

Vi voksne er av den oppfatning at vi ikke kan forlange av barna ting vi ikke gjør selv. De voksnes oppgave er å være rollemodeller for barn både i samspill med andre voksne og i samspill med barna på avdelingen.  Som rollemodeller krever det at vi følger de reglene som vi har satt opp.

Når barnet får utvikle seg gjennom utfordrende oppgaver som det til slutt kan mestre, utvikler det selvtillit, som er grunnleggende for selvrespekt.  Pedagogene bruker observasjon som et sentralt verktøy for å kunne gi barnet tilpassede utfordringer i hverdagen for at barnet kan oppleve mestring.  Barn er ulike - også innenfor sin aldersgruppe. Interessene er svært ulike, men alle barn interesserer seg for noe. Det er opp til de voksne å finne aktiviteter som inspirerer barnet mot nysgjerrighet og undring og fenger barnas interesse. Inspirasjon får også barna fra hverandre. Personalet skal gi nok støtte slik at barnet opplever det som positivt å lære eller prøve noe nytt eller utfordrende! 

TRIVSEL OG GLEDE

Trivsel og glede bygger etter vår mening først og fremst på trygghet. Først når fundamentet er lagt kan vi sammen bygge videre. Barnehageårene skal være preget av mye lek, latter og glede.  Vi vil at barn skal oppleve det som trivelig å komme til barnehagen og oppleve et miljø som er tilrettelagt for både lek og læring.  Vi vil at de skal knytte bånd til både barn og voksne og oppleve dagene som meningsfylt og lystbetont. 

Personalet i barnehagen er observant på signaler som viser at barnet trives i barnehagen, slik som ytringer, kroppsspråk, barnets blikk, deltakelse og engasjement.  Barna viser glede bl.a. i form av sang, bevegelse i skapende prosesser og i samvær med andre. Humor, en lek med ord og tanker, har en viktig plass i barns liv. Ofte er barns humor knyttet til det overraskende, det rare. Den fremmer skaperevne og lyster til lek. Vi voksne kan bidra ved å vise at vi setter pris på barnas humor og tar det på alvor.  Det hjelper også barnets selvbilde. De utvikler selvtillit og glede over at de kan bidra med noe morsomt som også er til glede for andre. Humor stoppes bare når det går på bekostning av andre.

Gjennom godt foreldresamarbeid søker vi tilbakemeldinger som gir indikasjoner om barnets trivsel i barnehagen.  Et slikt samarbeid er viktig for å kunne oppdage situasjoner der barnet evt. mistrives.  I slike situasjoner skal personalet, i samarbeid med foreldrene, drøfte mulige tiltak som kan øke barnets trivsel i barnehagen.

Du kan lese mer om barnehagens arbeid i årets årsplan